หน้าแรก
หลักสูตรการเรียน
กิจกรรม ข่าวสาร
ความสำเร็จของนักศึกษา
แผนผังเว็บไซต์
กระดานแลกเปลี่ยนความรู้
สมุดเยี่ยมชมเว็บ
แผนที่โรงเรียน
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
การแต่งกายนักศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอน
สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
ระเบียบการรับสมัคร
กิจกรรมในโรงเรียน/นอกสถานที่
 
   
 

 

Google..Search Anything
 
::: ประกาศข่าวสาร :::


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่!!!

"โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล"

เปิดเรียนรุ่นที่ 41
วันที่ 9 มกราคม 2557

เปิดเรียนรุ่นที่ 42
วันที่ 3 เมษายน 2557

 
รวมลิ้งค์โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพยาไท
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลพระรามเกล้า
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงธน
หน่วยกู้ชีพนเรนทร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 
 
 
    
   
วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ สู่ความมั่นคงในอนาคต "

ภาระกิจหลักของโรงเรียน

     ภารกิจหลักของโรงเรียนที่สำคัญแบ่งออกเป็นดังนี้
     1. การจัดการด้านการศึกษา
     2. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ทางด้านวิชาชีพ
     3. การบริการวิชาการแก่สังคม
     4. การบริการดูแลเรื่องการทำงานต่อเนื่อง หลังจากเรียนจบหลักสูตร
     5. พัฒนาด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม และ การมีวินัยในการอยู่ร่วมกับสังคม
     6. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
     7. พัฒนาบุคคลพร้อมจะให้บริการในวิชาชีพของตนเอง ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ
     8. มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฎิบัติงานในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ-ปรัชญาและวิสัยทัศน์

      โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่จะให้ การศึกษาระดับอาชีพ มีคุณภาพ และมาตรฐาน แก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักศึกษา ของโรงเรียน ออกไปปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ทางผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งในด้านของการได้ปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการโรงพยาบาลนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง กับหลักการ ของโรงพยาบาล เพื่อผู้เรียน ได้เกิดทักษะการพัฒนาอาชีพไปไม่หยุดยั้งปรัชญาโรงเรียน

     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

การจัดการศึกษา

     การจัดการศึกษา เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล เพื่อพัฒนา ทางด้านการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนการปฏบิติจริงเพื่อนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาชีพ มีคุณลักษะทีพึ่งประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

สถานที่เรียนกว้างขวาง และทันสมัยที่สุดในภาคใต

สื่อการเรียนการสอนก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา

 
 
 
    กระดานสนทนา...
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล สาขาหาดใหญ่: 592/9 ถนนเพชรเกษม  อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทร./แฟกซ์ : 074-344242, 089-7339941, 081-9900388
The Best solution to view for page, can you set screen to 1024x768 pixel. Coppy right by : H.W.B.School